मनोरंजन

Spread the love

आलिया, दीपिकालाही सारले मागे, फक्त 50 सेकंदाच्या जाहिरातीसाठी घेतले कोट्यावधी रुपये, कोण आहे ’ती’ सर्वात महागडी अभिनेत्री?

_w§~B©,17 E{àb 

~m°brdyS>_Ü`o H$moQ>çmdYr én`m§M§ _mZYZ KoUmè`m AZoH$
A{^ZoÌr AmhoV. EH$m Om{hamVrgmR>r XoIrb H$mhr A{^ZoÌr H$moQ>çmdYr én`o
KoVmV. AemM EH$m A{^ZoÌr EH$m 50 goH§$XmÀ`m Om{hamVrgmR>r 1 Zmhr 2 Zmhr Vã~b nmM H$moQ>r én`o _mZYZ KoVb§ Amho. VgoM `m A{^ZoÌrZm ~m°brdyS>Mm {H§$J
ImZ emhéIgmo~Vhr {MÌnQ>m§_Ü`o H$m_ Ho$b§ Amho. ~a§ hr A{^ZoÌr Zm Am{b`m Amho
Zm Xr{nH$m. `m XmoKtn¡H$r H$moUVrhr A{^ZoÌr `m `mXr_Ü`o Zmhr.

`m A{^ZoÌr ~m°brdyS>gh Xm{jUmË`m {gZog¥îQ>rVhr Amnë`m

A{^Z`mMr N>mn C_Q>dbr Amho. VgoM _mJrb dfr© `m A{^ZoÌrMm EH$m {gZo_m
àojH$m§À`m ^oQ>rbm Ambm hmoVm. `m {gZo_mVyZ `m A{^ZoÌrZo àM§S> bmoH${à`Vm
{_idbr hmoVr. hr A{^ZoÌr A{^Z` joÌmV `oÊ`mnydr© _m°So>b åhUyZhr H$m_ H$aV
hmoVr. {VZo ‘_Zm{ñgZmH$ao’ `m _ë`mi_ {gZo_mVyZ {gZog¥îQ>rV nXmn©U Ho$b§.
{VMm hm n{hbmM {gZo_m gwna{hQ> R>abm Am{U hr gmD$W B§S>ñQ´>rVbr
AmKmS>rMr A{^ZoÌr R>abr.

H$moU Amho Vr A{^ZoÌr?

Z`ZVmam hr A{^ZoÌr ^maVmVrb gdm©V OmñV _mZYZ KoUmè`m
A{^ZoÌtn¡H$r EH$ Amho. VgoM hr A{^ZoÌr ~m°brdyS>À`m AmKmS>rÀ`m Agoboë`m
Am{b`m ^Å>, H$V[aZm H¡$\$, {H«$Vr goZZ, Xr{nH$m nmXwH$moU `m§Zm XoIrb
Q>¸$a XoVo. Z`ZVmamZo {X½Xe©H$ {d¾oe {edZer b¾JmR> ~m§Ybr. VgoM Ë`m
XmoKm§Zm Owir _wb§ AmhoV. [anmoQ©>Zwgma Z`ZVmam EH$m {gZo_mgmR>r 11
H$moQ>r én`o KoVo. {VZo ZwH$VmM EH$ ~o§M_mH©$ goQ> Ho$bm Amho.

50 goH§$XmÀ`m Om{hamVrgmR>r KoVbo 5 H$moQ>r én`o

 

ZwH$VM EH$m [anmoQ©>Zwgma, Z`ZVmamZo EH$m 50 goH§$XmÀ`m
Om{hamVrgmR>r 5 H$moQ>r én`m§Mo _mZYZ KoVb§ Amho. Z`ZVmamZo Q>mQ>m
ñH$m`gmo~V EH$ H$ama Ho$ë`mMr _m{hVr g_moa Ambr`o. `mZwgma {VZo EH$m 50
goH§$XmÀ`m Om{hamVrgmR>r 50 H$moQ>r én`m§M§ _mZYZ KoVbo hmoVo. hr Om{hamV
{h§Xrgh V{_i, VobwJy, _ë`mi_, H$ÞS> ^mfoVhr àX{e©V H$aÊ`mV Ambr hmoVr.

देसी गर्लचा लूक पाहून पती निक जोनासने केले कौतुक

मुंबई,17 मार्च

        ईशा अंबानीची होळी पार्टी : निक जोनासनं प्रियांकाच्या जबरदस्त लुकवर प्रतिक्रिया देत कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, ’तू माझी मस्करी करत आहेस का?’ प्रियांकाच्या लुकचे कौतुक करण्यापासून निक स्वत:ला रोखू शकला नाही. प्रियांकाच्या शेअर केलेल्या क्लोज-अप फोटोबरोबर तिनं एक इमोजीही पोस्ट केला आहे. प्रियांका चोप्रानं अलीकडेच ईशा अंबानीनं आयोजित केलेल्या रोमन होली पार्टीमध्ये आपल्या सौंदर्याची जादू पसरवली आहे. पिंक साडीत प्रियांकाचा ग्लॅमरस लूक पाहण्यासारखा आहे. प्रियांका नुकतीच पती निक जोनास आणि लाडकी मुलगी मेरी चोप्रा जोनासबरोबर भारतात आली होती.

प्रियांकानं आपल्या मुलीसह पापाराझीला दिली पोझ : प्रियांका आणि तिची मुलगी मालती मेरी मुंबई विमानतळावर स्पॉट झाल्या होत्या. यावेळी प्रियांकानं आपल्या मुलीसह पापाराझीला फोटोसाठी पोझ दिली होती. यावेळेचे काही फोटो आणि व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. दरम्यान ईशा अंबानीनं आयोजिक केलेल्या पार्टीत राधिका मर्चंट आणिोका मेहता अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी आणि आयुष्मान खुराना हे प्रसिद्ध लोक दिसले होते. याआधी अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंटच्या प्री वेडिंग सोहळ्यात अनेक सेलेब्रिटींनी हजेरी लावली होती. या सोहळ्यात मात्र प्रियांका चोप्रा दिसली नव्हती. अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंटच्या प्री वेडिंग सोहळा हा खूप भव्य होता. या सोहळ्यात जगभरातील अनेक नामवंत व्यक्ती आले होते.